Moestuin het Buitenhof Veenendaal-oost

Alle regels uit het Nederlands recht en de Algemene Plaatselijke Verordening zijn ook in deze moestuin van toepassing.

Algemeen:
De moestuinen hebben een tijdelijk karakter. Op moment van opstellen reglement (1-1-2017) is verwachting van
1 maart 2017 t/m 15 november 2023. Kavel aan Spitsbergerweg wordt ter beschikking gesteld door de Gemeente Veenendaal. Jaarlijks zal in overleg met de gemeente gekeken worden of beheer volgens voorwaarden wordt uitgevoerd. Over een mogelijke verlenging c.q. voortgang bestaat geen garantie.

Wat wordt van moestuinhouder verwacht:

 • De toegewezen kavel mag uitsluitend worden gebruikt als groente-, bloemen- en/of moestuin.
 • Elke moestuinhouder dient de kavel zelf te bewerken en te gebruiken en mag deze niet aan derden in huur of gebruik afstaan.
 • Gebruiker dient de kavel te benutten en goed te onderhouden, d.w.z. met regelmaat de tuin bijhouden en het onkruid verwijderen.
 • Het gebruik van een kavel dient zodanig te zijn dat voor andere tuinders en voor omwonenden geen hinder of overlast ontstaat.
 • Bij het planten van gewassen, staken etc. dient men deze zo te planten dat een medetuinder er geen hinder van kan ondervinden, zoals schaduw en/of wortelvorming etc. Bij ziekten dient men de aanplant te verwijderen en af te voeren naar de composthoop.
 • Kavelafscheidingen mogen uitsluitend bestaan uit een gezamenlijk pad, ondiepe greppel of een laag gespannen touw.
 • Afval dient op de juiste wijze te worden gescheiden en te worden afgevoerd in de daarvoor bestemde locaties.
 • Wandelen binnen het moestuinproject mag alleen op de daarvoor bestemde paden.
 • Het toegangshek dient ten alle tijden direct achter de doorgang gesloten te worden.

Wat mag er niet:

 • Het gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
 • Bouwsels zijn niet toegestaan. Bamboeconstructies voor bonen e.d. zijn uitgezonderd en niet hoger dan 1.80 meter zijn. Voor het plaatsen van een kweekkas dient vooraf toestemming van het bestuur gegeven te zijn.
 • Het houden van pluimvee, konijnen, geiten of ander (klein)vee op de tuin is niet toegestaan.
 • Afvalverbranding is niet toegestaan.
 • De tuin als opslagplaats voor bouwmaterialen, openhaardhout of anderszins te gebruiken is niet toegestaan.
 • Honden en andere huisdieren los laten rondlopen binnen de perken van de moestuinen is niet toegestaan.
 • Wildplassen is wettelijk gezien strafbaar en dus ook in de moestuin niet toegestaan.

En wat is nog meer belangrijk:

 • Kinderen meenemen naar de moestuinen is voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Een ieder wordt geacht te helpen als er hulp gevraagd wordt voor gemeenschappelijke werkzaamheden omtrent de moestuin.
 • Elke moestuingebruiker wordt verzocht de moestuinvergaderingen te bezoeken dan wel geacht de notulen van deze vergaderingen te lezen.
 • Aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen voor de moestuinen kunnen gedaan worden via de mail naar: moestuin@burenvanoost.nl
  Aanmeldingen zullen bevestigd worden door de ledenadministratie.
 • Indien er een wachtlijst is zullen bij het vergeven van vrijkomende kavels mensen wonende in Veenendaal-Oost voorrangkrijgen.
 • Aanvang seizoen is 15 maart: tuin moet omgespit en klaar zijn voor het nieuwe seizoen.
 • Einde seizoen is uiterlijk 15 november: tuin moet winterklaar en onkruidvrij zijn. Dit wil zeggen dat alle uitgegroeide gewassen, onkruid en (bonen)staken zijn verwijderd.
 • Er is een jaarlijkse contributie van € 80,- per seizoen die tijdens de voorjaarsvergadering contant kan worden voldaan of kan voor die tijd worden overgemaakt naar op IBAN rekeningnummer NL76 INGB 0006 7086 27 t.n.v. Stichting Buren van Oost. Dit word gebruikt voor nieuw tuingereedschap, onderhoud en activiteiten en is inzichtelijk tijdens de vergaderingen. Restitutie bij vroegtijdig opzeggen van de moestuin is niet aan de orde.

Borg, opzegging en beleid voor slecht onderhouden moestuintjes

  • Bij aanmelding zal een borg moeten worden voldaan en welke betaald moet zijn voor moestuin in gebruik wordt genomen. Eenmalige borg bedraagt € 80,- en kan contant worden voldaan of worden overgemaakt naar op IBAN rekeningnummer NL76 INGB 0006 7086 27 t.n.v. Stichting Buren van Oost.
  • Mocht er van een tuin niet of nauwelijks gebruik worden gemaakt, of is de tuin in zo'n staat dat er overlast ontstaat voor mede moestuinhouders, zal de moestuinhouder worden aangespoord om actie te ondernemen. Als de tuinder hier niet of niet voldoende op reageert, wordt de kavel onteigend.
  • Bij opzegging en/of onteigening van de tuin dient deze binnen 30 kalenderdagen schoon te worden opgeleverd. Is dit niet het geval zal de borg niet worden terugbetaald, echter worden gebruikt om de moestuin weer schoon te maken voor de nieuwe gebruiker.